massage en meditatie Chiwaka

Traditionele Thai massagetherapie, spierbehandeling en meditatie

Voorwaarden

Mijn voorwaarden zijn:

 

Aansprakelijkheid
Deze website bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) worden gegeven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. De links op deze website leiden naar websites die worden onderhouden door derden. massage Chiwaka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die op deze website te vinden zijn. Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid.

 

Auteursrechten
De gehele website van massage Chiwaka valt onder het auteursrecht van massage Chiwaka. Niets op de website van massage Chiwaka mag worden gekopieerd of verspreid. Alleen met expliciete toestemming van de eigenaar of gevolmachtigde mogen teksten en foto’s worden gebruikt en/of worden verspreid.

 

Huisregels
Bij massage Chiwaka vinden wij Ethiek en Hygiëne zeer belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten dat zij deze uitgangspunten respecteren. Het gebruik van medicijnen en behandelingen bij andere therapeuten of artsen dient u altijd te melden. De masseuse kan dan beoordelen of een behandeling geschikt is. Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u massage Chiwaka niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseuse de behandeling afbreken en u doorverwijzen naar een arts. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. U dient de behandelingen contant te voldoen.

 

Algemene voorwaarden
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen massage Chiwaka en een cliënt waarop massage Chiwaka deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij massage Chiwaka een behandeling geniet, gaat deze automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Inspanningen
massage Chiwaka zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. massage Chiwaka zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Betaling
Gelieve de betaling van uw behandeling voor uw vertrek uit mijn praktijk contant te voldoen.

Cadeaubonnen
Enkel bij massage Chiwaka aangekochte of door massage Chiwaka erkende cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt. Cadeaubonnen worden geregistreerd en gecodeerd. Enkel juist gecodeerde bonnen kunnen worden gebruikt tegen het vermelde bedrag en/of behandeling. Bonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiftedatum, welke op de bon is vermeld en zijn niet tegen contanten inwisselbaar. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt; dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door massage Chiwaka niet zullen worden gecompenseerd middels contanten.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet massage Chiwaka vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan massage Chiwaka aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. massage Chiwaka behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. massage Chiwaka zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
massage Chiwaka is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, massage Chiwaka verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
massage Chiwaka is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat massage Chiwaka is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. massage Chiwaka is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking , schriftelijk gemeld worden aan massage Chiwaka. massage Chiwaka moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal massage Chiwaka de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft massage Chiwaka het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen massage Chiwaka en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn na te lezen op de internetsite massage-chiwaka.nl. Daar een website door hackers kan zijn gemanipuleerd zijn de algemene voorwaarden in de praktijk de enige waaraan massage Chiwaka gehouden is. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Voorwaarden massage-Chiwaka.pdf